QQ百科_提供全方位专业知识,热点事件,权威内容和即时信息.

论世

名著/史书 2015-11-28 09:41107未知百科贝
日观一文,心异之,故录之以论。
吾表兄,人也。年三十而童子试,未果,遂弃文从武。演武场上试一翎,中鼓吏,逐之出。晚年习医,自择良方,服之,卒。
吾初闻此自觉荒诞,亦叹焉。兄之世,曰之苦,非也,实为愚也。自幼至卒,未成一事,仅余四十又三字录其生。若究其故,亦为世之常也。非其仅有,观其类者世人数然。
性痴则其志凝,故书痴者文必工,艺痴者技必良。然世之落拓而无成者,皆谓之不痴者也。燕人张飞,字翼德,汉中王之弟也。自幼好武,十四五岁能举百钧,粗莽好斗。值天下大乱,遂于汉中王征边讨蛮。立奇功无数。其武艺超群,无可匹敌。手持丈八蛇矛,时不离手。每逢艺高者,必与之切磋。世人谓之武痴。此谓艺高者技必良也。
宋濂,明博学之才。自言其幼时即嗜学,家贫,遂借书以录。虽贫,然其志无穷,既已成才为国所用。此谓书痴者文必工也。
然反观其兄,童子试未果,遂弃文从武,射艺未精,遂弃武归乡。至其耄耋,又始习医,终其一生然一事无成。定为不痴也。
范进年逾四十方有仕名,然其兄年方三十,虽未仕,若其痴,自当奋发,以终其志。其志未成,乃其无恒志也。纵观古之圣贤,成大事者,皆志存高远,困于心衡于虑而后作,遂持之以恒,终成大业。然未搏于世而声于世者,古之千载,鲜有见闻。
观其兄之一生:行踪落落,对影长愁;傲骨嶙嶙,搔头自爱。频居康了之中,则须发之条条可丑;名落孙山之外,则文章之处处可疵。此未尝归怪于世人。若其一生衷其一事,则大事可成,家事可兴矣。其事未成,家事未兴,皆在其愚。三心二意者观古今千载孰成大业?答曰:无一人耳。
吾言其兄荒诞,非诳语,实乃凭心而论。幼不志,中不成,老无果。此不为荒诞耶哉?吾言其愚,亦非诳语。以其一生为证,孰言其不愚?无人哉!
 其兄之愚,乃其志未有恒,学未有果,专未能痴,遂终生无成。然观世人之态,亦有众人如其兄者类:志未恒,学未果,事未成。此世人之共症也。吾为此文,虽叹其兄,亦叹世人矣!
标签关键词:

 备案号:鲁ICP备14017686号-2

联系QQ:961408596 邮箱地址:961408596#qq.com